Hervorming van de Civiele Bescherming

 
Het hervormingsplan voor de Civiele Bescherming werd gecommuniceerd door minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon op 4 april 2017. Deze hervorming bevestigt de plaats en de meerwaarde van interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid. Ze garandeert werkings- en investeringsbudgetten voor de toekomst en heeft als doel de middelen te versterken om ook nieuwe risico’s als terrorisme en klimaatverandering het hoofd te bieden.

De Civiele Bescherming wil een meer gespecialiseerde, performante en moderne hulpdienst worden, die erkend wordt voor zijn complementaire expertise binnen de Civiele Veiligheid op twee niveaus: de Civiele Bescherming op federaal niveau en de hulpverleningszones op lokaal niveau.

 

Concreet zijn de grote principes van deze nieuwe organisatie de volgende:

  • Twee operationele eenheden: Crisnée en Brasschaat, echte expertisecentra

  • een doorgedreven specialisatie van de opdrachten en van het materieel in 4 groepen verzameld, die « clusters » genoemd worden: CBRN, Search And Rescue, Heavy Technical Deployment en Incident & Crisis Management

  • een interessanter administratief en geldelijk statuut dat in overeenstemming is met dat van de brandweer
  • een nieuw statuut voor de vrijwilligers dat in overeenstemming is met dat van de beroeps;
  • een aangepaste arbeidstijd
  • een rationalisering van het operationeel personeel verspreid over de twee eenheden

Uitvoering van de hervorming

Verdeling van de opdrachten

 

Vestiging van de eenheden van CB

 

Administratief statuut

 

Bezoldigingsregeling

 

Diverse maatregelen

 

Mobiliteit naar de hulpverleningszones

De drie koninklijke besluiten de mobiliteit van de personeelsleden van de Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 oktober 2018.

De vacatures die uitgeschreven zijn door de hulpverleningszones zijn voorbehouden voor de personeelsleden van de Algemene Directie Civiele Veiligheid die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Rijksambtenaar zijn.
  • Geen aanvraag ingediend hebben voor een verlof voorafgaand aan het pensioen dat aanvangt op 1 december 2018 ten laatste.
  • Benoemd zijn in de graad van operationeel medewerker of operationeel brigadier.
  • Werken of gewerkt hebben in 24-urendienst.

>  De Algemene Directie Civiele Veiligheid communiceert aan de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming per aangetekende post de vacatures in de hulpverleningszones.

>  De kandidaturen moeten rechtstreeks naar de hulpverleningszones gestuurd worden.

>  Dee uiterlijke inschrijvingsdata moeten nageleefd worden opdat de kandidaturen geldig zouden zijn. 

 

 

Arbeidsreglement

 

Specialitieclusters

Clusters:

 
 

De vrijwilligers